Chinese-Word.com
Search words, phrases, mp3, video lessons from this site:

TRANSLATE YOUR WORDS/MESSAGES
in both traditional and simplified Chinese characters
to reach more potential Chinese readers worldwide.


A,a. B,b. C,c. Ch. D,d. E,e. F,f. G,g. H,h. I,i. J,j. K,k. L,l. M,m
N,n. O,o. P,p. Q,q. R,r. S,s. Sh. T,t. U,u. W,w. X,x. Y,y. Z,z. Zh


Chinese pinyin structures/words index

consonant:
B,b
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ba, bai, ban, bang, bao, bei, ben, beng,
bi, bian, biao, bie, bin, bing, bo, bu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
a
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

a, ba, ca, cha, da, fa, ga, ha, ka, la,
ma, na, pa, sa, sha, ta, wa, ya, za, zha

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ai
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ai, bai, cai, chai, dai, gai, hai, kai, lai,
mai, nai, pai, sai, shai, tai, wai, zai, zhai

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
an
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

an, ban, can, chan, dan, fan, gan, han, kan, lan,
man, nan, pan, ran, san, shan, tan, wan, yan, zan, zhan

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ang
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ang, bang, cang, chang, dang, fang, gang, hang, kang, lang, mang, nang, pang, rang, sang, shang, tang, wang, yang, zang, zhang

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ao
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ao, bao, cao, chao, dao, gao, hao, kao, lao,
mao, nao, pao, rao, sao, shao, tao, yao, zao, zhao

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
C,c
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ca, cai, can, cang, cao, ce, cen, ceng,
ci, cong, cou, cu, cuan, cui, cun, cuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
Ch
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

cha, chai, chan, chang, chao, che, chen, cheng, chi, chong, chou, chu, chuai, chuan, chuang, chui, chun, chuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
D,d
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

da, dai, dan, dang, dao, de, dei, deng, di, dian, diao, die, ding, diu, dong, dou, du, duan, dui, dun, duo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
e
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

e, ce, che, de, ge, he, ke,
le, ne, re, se, she, te, ze, zhe

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ei
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

bei, dei, fei, gei, hei, lei, mei, nei, pei, shei, wei, zei

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
en
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

en, ben, cen, chen, fen, gen, hen, ken, men, nen, pen, ren, sen, shen, wen, zen, zhen

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
eng
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

beng, ceng, cheng, deng, feng, geng, heng, keng, leng, meng, neng, peng, reng, seng, sheng, teng, weng, zeng, zheng

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
er
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

er

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
F,f
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

fa, fan, fang, fei, fen, feng, fo, fou, fu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
G,g
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ga, gai, gan, gang, gao, ge, gei, gen, geng, gong, gou, gu, gua, guai, guan, guang, gui, gun, guo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
H,h
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ha, hai, han, hang, hao, he, hei, hen, heng, hong, hou, hu, hua, huai, huan, huang, hui, hun, huo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
i,y
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

i,yi, bi, di, ji, li, mi, ni, pi, qi, ti, xi

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ia
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ia,ya, jia, qia, xia

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ian
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ian,yan, bian, dian, jian, lian,
mian, nian, pian, qian, tian, xian

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
iang
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

iang,yang, jiang, liang, niang, qiang, xiang

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
iao
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

iao,yao, biao, diao, jiao, liao,
miao, niao, piao, qiao, tiao, xiao

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ie
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ie,ye, bie, die, jie, lie, mie, nie, pie, qie, tie, xie

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
in
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

in,yin, bin, jin, lin, min, nin, pin, qin, xin

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ing
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ing,ying, bing, ding, jing, ling,
ming, ning, ping, qing, ting, xing

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
iong
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

iong,yong, jiong, qiong, xiong

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
iu
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

iu,you, diu, jiu, liu, miu, niu, qiu, xiu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
J,j
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ji, jia, jian, jiang, jiao, jie, jin, jing,
jiong, jiu, ju, juan, jue, jun

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
K,k
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ka, kai, kan, kang, kao, ke, ken, keng, kong, kou, ku, kua, kuai, kuan, kuang, kui, kun, kuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
L,l
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

la, lai, lan, lang, lao, le, lei, leng, li, lian, liang, liao, lie, lin, ling, liu, long, lou, lu, luan, lun, luo, , lüe

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
M,m
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ma, mai, man, mang, mao, mei, men, meng, mi, mian, miao, mie, min, ming, miu, mo, mou, mu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
N,n
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

na, nai, nan, nang, nao, ne, nei, nen, neng, ni, nian, niang, niao, nie, nin, ning, niu, nong, nu, nuan, nuo, , nüe,

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
o
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

o, bo, chuo, cuo, duo, fo, guo, huo, kuo, luo, mo, nuo, po, ruo, shuo, suo, tuo, wo, yo, zhuo, zuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ong
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ong,weng, chong, cong, dong, gong, hong, kong, long, nong, rong, song, tong, zhong, zong

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ou
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ou, chou, cou, dou, fou, gou, hou, kou, lou, mou, pou, rou, shou, sou, tou, you, zhou, zou

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
P,p
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

pa, pai, pan, pang, pao, pei, pen, peng,
pi, pian, piao, pie, pin, ping, po, pou, pu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
Q,q
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

qi, qia, qian, qiang, qiao, qie, qin, qing,
qiong, qiu, qu, quan, que, qun

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
R,r
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ran, rang, rao, re, ren, reng, ri,
rong, rou, ru, ruan, rui, run, ruo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
S,s
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

sa, sai, san, sang, sao, se, sen, seng,
si, song, sou, su, suan, sui, sun, suo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
Sh
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

sha, shai, shan, shang, shao, she, shei, shen, sheng, shi, shou, shu, shua, shuai, shuan, shuang, shui, shun, shuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
T,t
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ta, tai, tan, tang, tao, te, teng, ti, tian, tiao,
tie, ting, tong, tou, tu, tuan, tui, tun, tuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
u
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

u,wu, bu, chu, cu, du, fu, gu, hu, ku, lu, mu, nu, pu, ru, shu, su, tu, zhu, zu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ua
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ua,wa, gua, hua, kua, shua, zhua

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
uai
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

uai,wai, chuai, guai, huai, kuai, shuai, zhuai

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
uan
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

uan,wan, chuan, cuan, duan, guan, huan, kuan,
luan, nuan, ruan, shuan, suan, tuan, zhuan, zuan

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
uang
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

uang,wang, chuang, guang,
huang, kuang, shuang, zhuang

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ui
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ui,wei, chui, cui, dui, gui, hui,
kui, rui, shui, sui, tui, zhui, zui

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
un
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

un,wen, chun, cun, dun, gun, hun,
kun, lun, run, shun, sun, tun, zhun, zun

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
uo
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

uo,wo, chuo, cuo, duo, guo, huo, kuo,
luo, nuo, ruo, shuo, suo, tuo, zhuo, zuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ü
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ü,yu, ju, , , qu, xu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
üan
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

üan,yuan, juan, quan, xuan

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
üe
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

üe,yue, jue, lüe, nüe, que, xue

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
ün
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ün,yun, jun, qun, xun

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

rhyme:
üng
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

üng,yong, jiong, qiong, xiong

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
W,w
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

wa, wai, wan, wang, wei, wen, weng, wo, wu

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
X,x
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

xi, xia, xian, xiang, xiao, xie,
xin, xing, xiong, xiu, xu, xuan, xue, xun

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
Y,y
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

ya, yan, yang, yao, ye, yi, yin, ying,
yo, yong, you, yu, yuan, yue, yun

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
Z,z
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

za, zai, zan, zang, zao, ze, zei, zen, zeng,
zi, zong, zou, zu, zuan, zui, zun, zuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words

consonant:
Zh
click for audio and video demonstration of this rhyme and more related Chinese words
list of pinyin types:

zha, zhai, zhan, zhang, zhao, zhe, zhen, zheng, zhi, zhong, zhou, zhu, zhua, zhuai, zhuan, zhuang, zhui, zhun, zhuo

click above pinyin types for audio and video demonstration and more related Chinese words